Elena Vitrychenko drawing portrait

Elena Vitrychenko UKR, ribbon 1997